PROCURA NA WEB

No marco da Estratexia Europa 2020, a Comisión Europea impulsou as estratexias de especialización intelixente (RIS3) para apoiar ás rexións, investindo nas prioridades e nas necesidades de desenvolvemento baseadas no coñecemento, co fin de intensificar a especialización dos diferentes territorios de acordo coas súas vantaxes competitivas.
En novembro de 2013, o Consello de la Xunta aprobou a RIS3 Galicia 2014-2020 como a estratexia integral de innovación de Galicia, na que se establecían as prioridades de investimento en I+D+i da Xunta de Galicia para ese período. Esta folla de ruta das políticas de innovación da nosa comunidade é froito da esixencia da Comisión Europea a todas as rexións europeas de definir as súas prioridades de gasto en I+D+i para este período e dun proceso participativo no que interviron os principais axentes do Sistema Galego de Innovación coordinados pola Axencia Galega de Innovación (en diante, GAIN).
Para o seguinte período de programación, 2021-2027, coincidindo coa vixencia dos programas operativos dos Fondos Europeos da Política de Cohesión e do 9º Programa Marco de investigación da Comisión Europea Horizonte Europa, a Comisión Europea prevé o establecemento, para cada Obxectivo político, dunhas condicións previas para a súa execución denominadas condicións habilitantes. A I+D+i está encadrada no Obxectivo Político 1 “Unha Europa máis intelixente, promovendo unha transformación económica innovadora e intelixente”. A condición habilitante para este Obxectivo Político 1 é: “Boa gobernanza da estratexia nacional ou rexional de especialización intelixente”. O seu cumprimento inclúe 7 criterios:

 1. A análise actualizada das limitacións para a difusión da innovación, incluída a dixitalización
 2. A existencia dunha institución ou organismo nacional ou rexional competente, encargado da estratexia de especialización intelixente
 3. Instrumentos de seguimento e avaliación para medir os resultados con respecto aos obxectivos da estratexia
 4. Funcionamento eficaz do proceso de descubrimento de oportunidades empresariais
 5. Accións necesarias para mellorar os sistemas rexionais ou nacionais de investigación e innovación
 6. Accións para xestionar a transición industrial
 7. Medidas para a colaboración internacional

Para cumprir cos requisitos da UE, e definir a RIS3 Galicia neste novo período, é preciso sentar as bases para adecuar e incorporar as melloras dos instrumentos actuais, definir a estratexia do novo período e adecuar os novos instrumentos que constituirán o marco de financiamento da I+D+i para o período 2021-2027. Para a elaboración da RIS3 de Galicia neste novo período, GAIN volverá a coordinar un amplo proceso participativo con todos os axentes do Sistema Galego de I+D+i, é dicir, o Proceso de Descubrimento Emprendedor (EPD nas súas siglas en inglés) e executar todas as actuacións necesarias para a súa definición. Este proceso levarase a cabo nos anos 2020 e 2021, e deberá permitir reforzar a colaboración dos xestores públicos, dos axentes de I+D+i e da sociedade para:

 • a priorización consensuada dos investimentos en Galicia en investigación, desenvolvemento e innovación en base a fortalezas, capacidades e oportunidades emerxentes,
 • a identificación compartida dos elementos crave da estratexia, por exemplo visión, retos, prioridades, obxectivos ou instrumentos de apoio,
 • o impulso aos marcos de colaboración público-privados e a un maior investimento privado en I+D+i,
 • o establecemento do marco financeiro para o período 2021-2027,
 • unha maior participación dos axentes menos activos, por exemplo as PEMES e a sociedade,
 • a implicación e corresponsabilidade de todos os axentes e da Administración para a implementación e o cumprimento dos obxectivos, posibilitando a asunción de compromisos relacionados.

A RIS3 Galicia 2021-2027, ademais de dar cumprimento á condición habilitante para os fondos estruturais europeos, será a estratexia integral para todas as actuacións da I+D+i en Galicia. Como tales, as grandes metas da RIS3 Galicia 2021-2027 a través da especialización en I+D+i son: evolucionar o modelo produtivo, gañar competitividade e crecer de forma sostible no tempo, xerando emprego de calidade e contribuír a dar resposta aos grandes retos e necesidades da sociedade.
A RIS3 2021-2027 constituirá o marco de programación e coordinación da I+D+i en Galicia, independentemente do fondo que as financie e de quen as execute.